Om forskningsprojektet SULIM – University of Copenhagen

Dansk > Om forskningsprojektet...

Om forskningsprojektet SULIM

SULIM var et tværfagligt forskningsprojekt med fokus på indvandreres sundhed i Danmark. Her arbejdes ud fra en livsforløbs-tilgang der dækker over sundhed i forskellige livsfaser og over generationer.

Indvandrere og deres efterkommere udgør en sårbar gruppe i forhold til socioøkonomiske og sundhedsmæssige forhold. Vi søgte at belyse forebyggende og sundhedsfremmende aspekter, der kan bidrage til bedre sundhed både blandt spædbørn, børn, unge og voksne og for at fuldende cirklen også reproduktive udfald. Undersøgelser har vist dårligt helbred blandt spædbørn og børn/unge med indvandrerbaggrund og højere forekomst af rygning, fysisk inaktivitet og overvægt blandt visse voksne indvandrere med højere forekomst af livsstilssygdomme såsom diabetes og hjertekarsygdomme til følge.
Derudover ses problemer med brug af sundhedsvæsenet.

For at forbedre grundlaget for udvikling og gennemførelse af relevante forebyggende initiativer på tværs af institutioner udførte SULIM flere delstudier om muligheder for forebyggelse i forskellige livsfaser – i forbindelse med graviditet og fødsel, overvægt blandt småbørn, usund livsstil blandt børn, unge samt voksne og uhensigtsmæssig brug af sundhedsvæsenet blandt voksne.

Kvalitative metoder blev kombineret med kvantitative epidemiologiske tilgange, herunder spørgeskema- og registerbaserede undersøgelser samt interventionsstudier.

SULIM indebar tværfagligt samarbejde mellem forskningsinstitutioner, sundhedsmyndigheder, sundhedsprofessionelle og uddannelsesinstitutioner. Dette sikrede en unik og relevant ramme for at opnå evidensbaserede interventioner, der er praktisk gennemførlige og afspejler kompleksiteten af sundhedsmæssige og sociale problemer i forbindelse med indvandring. Dermed bidrog SULIM til at fremme indvandrernes sundhed, integration og deltagelse i det danske samfund.

Nedenfor ses SULIMs organisering, herunder bestyrelser og delstudier. Ved hvert delstudie er den ansvarlige samarbejdspartner vist. For mere information omkring de enkelte delstudier henvises til punktet forskning på denne hjemmeside.